Maling


Malingsprodusenter

For å velge og bruke maling inneholder malingsprodusentenes hjemmesider all informasjon som er nødvendig for å få et godt resultat, utføre arbeidet riktig, utføre arbeidet ihht miljø og sikkerhet, oppevaring og håndtering. Hjemmesidene inneholder digitalt søkbart stoffkartotek med sikkerhetsdatablad og teknisk datablad. Velg land Norge og språk Norsk før søk. Jotun Carboline Hempel International  

Logo bilde

HMS data

Sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. “Å stille til rådighet” skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke […]


Løsningsmiddel (Løsemiddel)

Løsningsmiddel (Løsemiddel) Den del av en løsning som er til stede I størst mengde. De fleste løsningsmidler er væsker, hvorav vann er det vanligste. Men også organiske væsker som alkohol, etere, estere, hydrokarboner og halogenerte hydrokarboner.

losemidler

2014-11-21 08.52.53

Bruk av malinger og belegg

Malinger kan beskytte stål ved at de stenger vann og luft ute. Barrierevirkning. Malinger kan beskytte mot korrosjon ved passivisering f.eks med tilsatt sinkfosfat. Maling kan beskytte mot korrosjon ved å ”Ofre” seg for stålet. Katodisk virkning Malingsystemer kan bestemmes ved bruk av Standard NS 5415 som bestemmer korrosjonsklasser i forhold til miljøet stålet står […]


Korrosjonsbeskyttelse med maling

Prinsipper Barriere effekten Danner en barriere som hindrer ionevandring (dvs stopper korrosjonstrømmen) Eksempel : Epoxy-malinger Katodisk effekt Malingen selv virker som en offeranode (Galvanisk effekt) Eksempel : Sink-rike malinger Passiviserende effekt Malingen passiviserer stålets overflate. Eksempel Malinger iblandet rustbeskyttende pigmenter (blymønje, kromater, fosfater) http://materialteknologi.hig.no/Materiallare/korrosjon/Korrosjon-Jotun.pdf  

2014-11-25 14.35.39

Maling

Rusthindrende maling er den vanligste formen for korrosjonsbeskyttelse. Et malingssystem består av: Grunningsmaling Mellomstrøk Top Coat Malingen består hovedsakelig av bindemidler, pigmenter, løsemidler og tynningsmidler. Grunningsmalingen inneholder bindemidler som binder pigmentene til underlaget og gir god heft for dekkmalingen. Den kan også inneholde såkalte aktive pigmenter eller korrosjonsinhibitorer. Dette kan for eksempel være sinkpulver, som […]


Førstehjelpstiltak

Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller innhalert. Vern av førstehjelpspersonell: Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-motmunn-metoden. Øyekontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: smerte eller irritasjon, rennende, rødhet Ved svelging: kontakt lege omgående og vis  beholderen, etiketten eller […]

Førstehjelp_stor