HMS


Personlig verneutstyr

Når skal verneutstyr brukes? Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser. Ansvar Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt. http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78234#Krav_til_personlig_verneutstyr

2015-01-06 09.42.33

HMS data

Sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. “Å stille til rådighet” skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke […]


Nye faresymboler

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt. På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.  http://www.miljodirektoratet.no/old/uversjonert/faremerker/Quiz.html

skull gif

flamme gif

Flammepunkt

GASS For at en brann i en brennbar gass skal antennes, må gassen blandes med luft (det vil si oksygenet i luft) i riktig forhold eller konsentrasjon, det vil si brenselet må være innenfor flammegrensene. Nedre og øvre flammegrense/eksplosjonsgrense er henholdsvis den minste og den største konsentrasjonen av brenselet i gassform i luft, hvor forbrenning er […]


Løsningsmiddel (Løsemiddel)

Løsningsmiddel (Løsemiddel) Den del av en løsning som er til stede I størst mengde. De fleste løsningsmidler er væsker, hvorav vann er det vanligste. Men også organiske væsker som alkohol, etere, estere, hydrokarboner og halogenerte hydrokarboner.

losemidler

Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås!

Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås! Løsemidler som fordamper, forurenser luften vi puster inn, og transporteres videre fra lungene til blodet. Gjennom blodet transporteres løsemidlene til viktige organer i kroppen, særlig hjerne og nervesystem, hvor de kan gjøre stor skade. http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77745


Løsemiddel

Løysemiddel – eigenskapar og omfang Løysemiddel er stoff som løyser opp andre stoff og fordampar. Dei blir brukte i dei fleste bransjar. Arbeidstilsynet reknar med at rundt 200 000 arbeidstakarar er i kontakt med løysemiddel dagleg, det vil seie kva tiande arbeidstakar. Dei fleste veit ikkje om risikoen. Det er evna til å løyse opp […]


84377258

Risikovurdering

Hva risikovurdering er En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et […]


Førstehjelpstiltak

Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller innhalert. Vern av førstehjelpspersonell: Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-motmunn-metoden. Øyekontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: smerte eller irritasjon, rennende, rødhet Ved svelging: kontakt lege omgående og vis  beholderen, etiketten eller […]

Førstehjelp_stor