Start


Nye faresymboler

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt. På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.  http://www.miljodirektoratet.no/old/uversjonert/faremerker/Quiz.html

skull gif

spraying-2

Sprøyteteknikk

Avstanden skal helst være fra 30 til 60 cm. Optimal distanse vil variere med blant annet vind, temperatur, trykk ved dysa og malingens viskositet.. Hold pistolen 90° mot underlaget og 50% ovelapp Ha alltid pistolen i bevegelse sålenge avtrekkeren er trykket inn.