Førstehjelp_stor

Førstehjelpstiltak


Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har
blitt svelget eller innhalert.

Vern av førstehjelpspersonell: Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-motmunn-metoden.

Øyekontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
smerte eller irritasjon, rennende, rødhet

Ved svelging: kontakt lege omgående og vis  beholderen, etiketten eller ta med HMS datablad. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.

Hudkontakt: Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter mens øyelokkene holdes åpne. Søk lege omgående.
Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et
anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes.
Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster,
puster uregelmesig eller det oppstår åndedrettstans, må det gis kunstig åndedrett
eller utdannet personell kan gi oksygen.

I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Ikke gi en
bevistløs person noe gjennom munnen. Bevistløse personer plasseres i stabilt
sideleie mens lege kontaktes.

For fullt HMS Datablad http://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2FSDS%2FSDS__1537__Pilot%20QD%20Primer__Euk__GB.pdf