flamme gif

Flammepunkt


GASS
For at en brann i en brennbar gass skal antennes, må gassen blandes med luft (det vil si oksygenet i luft) i riktig forhold eller konsentrasjon, det vil si brenselet må være innenfor flammegrensene. Nedre og øvre flammegrense/eksplosjonsgrense er henholdsvis den minste og den største konsentrasjonen av brenselet i gassform i luft, hvor forbrenning er mulig. En konsentrasjon av brenselet i luft, som er lavere en nedre flammegrense, er en for mager blanding til å kunne antennes. Hvis en derimot konsentrasjonen er høyere enn øvre flammegrense, er blanding for fet til å kunne antennes.

VÆSKE
For at en brennbar væske skal kunne antennes, må den avgi tilstrekkelig med damp, slik at konsentrasjonen av dampen på antennelsesstedet er minst lik nedre flammegrense. Den laveste temperatur til en brennbart væske, hvor antennelse kan finne sted, kalles for flammepunktet væsken (engelsk: “flash point”). Ved lavere temperaturer vil produksjonen av brennbare damper være for lav, slik at en brennbar konsentrasjon ikke oppnås. Flammepunktet svarer til nedre flammegrense for væsken, det vil si at konsentrasjonen av damp like over væsken er da lik nedre flammegrense for væsken. Når flammepunktet er nådd er det imidlertid ikke noe krav at forbrenningsreaksjonen fortsetter etter en kort antennelse av væsken.